sx70 doors — Oct 27 2005

image
polaroid 690 – polaroid time-zero film