archive holga — Nov 27 2005

image
holga 120s with wonky shutter – kodak