the bridge to nowhere — Nov 15 2006

image
holga 120sf/polaroid back – polaroid type 84 film