road to nowhere — Dec 26 2006

image
polaroid 690 – polaroid 779 film