dark lake — Dec 29 2006

image
polaroid sx70 alpha 1 se – polaroid type 779 film