white tree — Dec 25 2007

image
polaroid one 600 – polaroid 600