three views II — Feb 26 2008

image
polaroid sx70 alpha 1 se – polaroid time-zero