two trees — Mar 17 2008

image
polaroid sx70 alpha 1 se – expired polaroid time-zero