sx70 — Dec 25 2005

image

image

image

image
polaroid 690 – polaroid time-zero film