sx70 — Dec 26 2005

image

image
polaroid 690 – polaroid time-zero film